1. Generell

Alle kjøp er regulert av standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over internett. Med forbrukerkjøp menes hennes salg av vare til forbruker som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, og når selgere opptrer i virksomhet med salg av varer over internett. brukt av Forbrukerombudet.

Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettsloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbruker ufravikelige rettigheter. velge å tilby kjøperen bedre vilkår enn det som framgår av disse salgsbetingelsene.

2. Del

For varer kjøpt og sendt fra nettbutikken:

Selger er: Norex Market

Nettbutikken www.norexmarket.no er drevet av:

Juridisknavn: Norex Market AS

Adresse: Bøkkerveien 4 , 0579 OSLO

Org.nr.: 925 862 444 MVA

Kjøper er: den personen som er oppgitt som kjøper i bestillingen

3. Priser

Prisene, som er oppgitt i nettbutikken, inkluderer merverdiavgift.

Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inkludert alle avgifter (merverdiavgift, toll, og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, emballasje med videre) samt spesifisering av de enkelte elementer i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt. Vareleveranser til Svalbard eller Jan Mayen skal selges uten tillegg av merverdiavgift.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren. En del er likevel ikke bundet av avtalen hvis det forekommer skrive- eller smakfeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen del innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Ordrebekreftelse

Når selgeren har mottatt kjøperens bestilling, skal selgeren uten ugrunnet opphold bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse til kjøperen. Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør kjøperen ta kontakt med selger så snart som mulig.

6. Betaling

Selgeren kan kreve betaling for varen fra tidspunktet som sendes fra selgeren til kjøperen.

Ved betaling med kredittkort, vil lov om kredittkjøp mm komme til anvendelse. Tilbyr selgeren etterfakturering, skal fakturaen til kjøperen utstedes ved forsendelse av varen. Forfallsfristen skal settes til minimum 14 dager fra kjøperen mottar forsendelsen. Har selgeren særskilt behov for å kreve forskuddsbetaling fra kjøperen , for eksempel ved tilvirkningskjøp, kan selgere kreve dette Kjøpere under 18 år kan kun betales direkte ved selgerens levering av varen eller ved utlevering av varen ved postoppkrav.

7. Levering mv

Levering av varen fra selgeren til kjøperen skjer på den måten, på det sted og til det tidspunkt som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken. Skal selgeren sørge for at varen blir sendt til kjøperen, plikter han å få varen fraktet til bestemmelsesstedet på egnet måte og på vanlige vilkår for mslik transport.

8. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøperen når den er overtatt av kjøperen i henhold til avtalen. egenskaper ved varen selv.

9. Angrerett

Når produkter kjøpes på nettstedet, har du en 14-dagers angrerett i samsvar med gjeldende angrerettlov og forbrukervernlovgivning . munnbind/respirator). Hvis du ønsker å bruke angreretten, må du, før utløpet av angrefristen, sende en tydelig beskjed til oss på den måten som er bestemt. Du må gi beskjed om ditt navn, din adresse og annen relevant informasjon, for eksempel bestillingsreferanse, fakturanummer og navnet på produktet.. Hvis du bruker din angrerett, skal du betale for returforsendelseskostnadene og er ansvarlig for produktene etter at du har mottatt produkt og under returforsendelse. Produktet skal returneres innen 14 dager fra datoen vi fikk melding om at du Produktet skal sendes godt emballert, i god tilstand og i en forpakning som tåler postgangen.

Hvis du bruker angreretten, skal vi refundere beløpet du har betalt for produktet i bestillingen som ble foretatt.

10. Undersøkelse av varen

Når kjøperen mottar varen, anbefales det at han eller hun i rimelig utstrekning undersøker om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers mangler. fra selgeren ved reklamasjon jf. kontraktens punkt 11.

11. Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Reklamasjon må likevel skje senest til år etter at kjøperen overtok varen. deler av den er ment å vare vesentlig lengre, er reklamasjonsfristen fem år.

Ved forsinkelse må krav rettes selger innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og varen ikke er levert.

Dersom varen er betalt med kredittkort, kan kjøperen også velge å reklamere og sende krav direkte til kredittkortselskapet. Meldingen til selgeren eller kredittyter bør være skriftlig (e-post eller brev).

12. Kjøperens rettigheter ved forsinkelse

Dersom det ikke er levert leverer den for i henhold til avtalen mellom partene, og dette skyldes kjøperen eller forholdet på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreves avtale, heve avtalen og kreve erstatning fra selgeren.

Oppfyllelse: Dersom selgere leverer på leveringstidspunktet, kan ikke kjøpes raskt og settes rimelige tilleggsfrister for kjøp fra selgere. for selgere og det står i vesentlige misforhold som er interessert i at selgere betaler bort kjøpere.

Heving: Kjøperen kan avtale med selgere forsinkelsen er vesentlige dersom han ikke leverer eller hvis selgeren ikke kan levere innen den tilleggsfristen for avtale som kjøper har. innen fristen.

Erstatning: Kjøperen kan videre kreve erstatning for tap han eller hun lider som følge av forsinkelsen fra selgerens side jf. forbrukerkjøpslovens § 24.

Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf. denne kontraktens punkt 11.

13. Kjøperens rettigheter ved mangel

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forholdet på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og levering, kreve prisavslag, kreve avtale hevet og erstatning fra selgeren.

Retting eller omlevering: Dersom varen har en mangel, kan kjøperen kreve at selgeren retter mangelen eller omleverer tilsvarende vare. Selgeren kan motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgere urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas uten kostnad for kjøper, uten risiko for at kjøper ikke får de sine utlegg og uten vesentlig ulempe for kjøperen. Selv om kjøperen verken krever retting eller omlevering, kan selgeren tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold.

Prisavslag: Dersom mangelen ikke rettes eller omleveres, kan kjøpes kreve forholdsmessig prisavslag.

Heving: I stedet for prisavslag kan kjøpes heve avtalen, unntatt når mangelen er uvesentlig.

Erstatning: Kjøperen kan også kreve erstatning for økonomisk tap han eller hun lider som følge av at varen har en mangel jf. forbrukerkjøpslovens § 33.

Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf. denne kontraktens punkt 11. Reglene om reklame gjelder i tillegg til, og uavhengig av, reglene om angrerett og eventuell garantistilt av selger.

14. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller betaler etter de øvrige pliktene, og dette skyldes ikke selgeren eller forholdet til selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreves av pliktene, kreve avtaler samt erstatning fra erstatning. kjøperen.

Oppfyllelse: Dersom kjøperen ikke betaler, kan selgeren fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen (oppfyllelse).

Heving: Ved vesentlige betalingsmislighold eller annet vesentlig mishold fra kjøper, kan selgeren ha avtalen. Selgeren kan likevel ikke ha etter at kjøpesummen er betalt. Selgeren kan også kjøpe dersom kjøperen ikke betaler innen rimelige tilleggsfrister for selgeren som har fastsatt. likevel ikke har mens tilleggsfristen løper, med mindre kjøpere har sagt at han eller hun ikke vil betale.

Erstatning: Selgeren kan kreve erstatning fra kjøperen for økonomisk tap han eller hun lider som følge av kontraktsbrudd fra kjøperens side jf. forbrukerkjøpslovens § 46.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selgeren kreve leie av kjøpesummen etter lov om leie ved forsinket betaling. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og kjøperen kan da bli holdt ansvarlig for gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen innkjøring av forfalte pengekrav.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer: Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selgeren belaste penger med et gebyr på faktisk frakt tur/retur.Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes. kjøpere under 18 år.

15. Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøpere rettigheter i tillegg til rettighetene kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti forhindrer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 12 og 13.

16. Personopplysninger

Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren kun innhente og lagre personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre foropplysningsplikten etter avtalen. Personopplysningene til kjøper under 15 år kan ikke innhentes med mindre selgere har samtykke fra foreldre eller foresatte. skal kun utleveres til andre hvis det er nødvendig for at selgeren skal få gjennomføre avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

Selgeren kan kun innhente kjøperens personnummer dersom det er saklig behov for sikker identifisering og slik innhenting er nødvendig.

Hvis selgeren vil bruke kjøperens personopplysninger til andre formål, for å sende kjøperen reklame eller informasjon ut over det som er nødvendig for å få gjennomført avtaler, må selgeren benytte kjøperens samtykke ved avtaleinngåelsen. og om hvem som skal bruke personopplysningene Kjøperens samtykke må være frivillig og avgis ved en aktiv håndtering, for eksempel ved avkrysning.

Kjøperen skal enkelt kunne kontakte selgeren, for eksempel pr.

17. Konfliktløsning

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet Kjøperen kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget. Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten.